Loopgroep Runningnow
Hardloop en groepstraining op maat

ALGEMENE VOORWAARDEN Runningnow 2021

Artikel 1 : Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt:

Contributie: door sportlid uit hoofde van het lidmaatschap aan gebruiker verschuldigde contributie.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden: Sebastiaan Kemps, Bijdorplaan 132 te Haarlem.

Lidmaatschap: een overeenkomst voor onbepaalde tijd tussen het sportlid en de gebruiker. Deze overeenkomst kan op elke dag van de week ingaan en vangt aan na inschrijving en betaling tot wederopzegging door Sportlid of ontbinding door gebruiker.

Sportlid: de wederpartij van de gebruiker.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, activiteiten, opdrachten en overeenkomsten tussen gebruiker en sportlid.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Inschrijving en contributie

3.1 De door gebruiker gemaakte offertes en aanbiedingen (onder meer op de website van gebruiker: Runningnow.nl) zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.2 Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn in euro’s inclusief BTW.

3.3 Bij het aangaan van een lidmaatschap kan het sportlid kiezen voor een lidmaatschap en betaling per maand , of per keer. Bij inschrijving worden aan het sportlid eenmalige inschrijvings-en administratiekosten van 5 euro in rekening gebracht.

3.4 De opzegtermijn van een lidmaatschap per maand bedraagt 1 maand voordat het maand (en) lidmaatschap afloopt. Het opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Het maand (en) lidmaatschap zal anders stilzwijgend worden verlengd.

3.6 De hoogte van de contributie, als ook de inschrijvings-en administratiekosten, worden elk jaar opnieuw vastgesteld door de gebruiker, en bij het aangaan van een lidmaatschap aan het sportlid bekend gemaakt. De indexering vindt plaats per 1 januari van ieder jaar. Tevens zijn de op het lidmaatschap van toepassing zijnde tarieven via internet te raadplegen op runningnow.nl

3.7 Gebruiker is gerechtigd tot tussentijdse verhoging van de contributie, als ook de inschrijvings-en administratiekosten.

3.8 Gebruiker hanteert een betalingstermijn van veertien (14) dagen.

3.9 Indien sportlid in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar

(betalings)verplichting zal gebruiker in de tweede poging tot betaling deze uitvoeren middels een factuur met daarop vermeld het verschuldigde bedrag, eventueel verhoogd met eenmalige administratiekosten. Voorts komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van sportlid.

3.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.9 komen hogere (incasso)kosten, indien redelijkerwijs noodzakelijk, ook voor vergoeding door sportlid in aanmerking. Eventuele gerechtelijke en executiekosten, indien redelijkerwijs noodzakelijk, komen eveneens voor rekening van sportlid.

3.11 De contributie als ook de inschrijfkosten dienen steeds vooruit betaald te worden. Beroep op compensatie of restitutie van reeds betaalde contributie wordt niet uitgekeerd. Eventueel kan het lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort als sportlid een blessure heeft die langer dan 2 weken duurt. Sportlid dient dan een verklaring van huisarts te overhandigen.

3.12 Gebruiker behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanvullende voorwaarden te stellen aan de gekozen betalingswijze.

3.13 Indien een sportlid in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn/haar verplichtingen is gebruiker gerechtigd de prestatie van haar zijde op te schorten dan wel het lidmaatschap van het betreffende sportlid te ontbinden.

3.14 Gebruiker is in het geval van een ontbinding als genoemd in voornoemd lid nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan sportlid.

Artikel 4: Opzeggingen

4.1 Opzeggingen van de overeenkomst door sportlid kan alleen schriftelijk of per e-mail gebeuren.

4.2 De opzegging kan alleen in behandeling worden genomen als er geen sprake is van een betalingsachterstand.

4.3 De opzegging moet volledig zijn ingevuld en ondertekend door het ingeschreven sportlid en dient een maand voor het verstrijken van de betalingstermijn in het bezit te zijn van gebruiker.

4.4 Tijdelijke opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. Een uitzondering hierop vormt een ernstige ziekte of blessure. Na overleggen van een schriftelijke doktersverklaring conform artikel 3.11, waaruit blijkt dat sportlid niet in staat is gebruik te maken van de diensten van de gebruiker, kan het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1 Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

5.2 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor blessures, letsel, (blijvende) invaliditeit en/of overlijden van sportlid, tenzij te wijten aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten. Gebruiker is voorts nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal en schade aan/van goederen.

5.3 Mocht gebruiker aansprakelijk zijn voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van gebruiker in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

5.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:-de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, en/of- de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5.5 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van gebruiker of zijn ondergeschikten.

Artikel 6: Vrijwaringen

Sportlid vrijwaart gebruiker voor iedere aansprakelijkheid jegens derden voor schade welke de betreffende derde heeft geleden ten gevolge van handelen of nalaten van deze persoon.

Artikel 7: Diversen

7.1 Tussentijds kan gebruiker wijzigingen in de roosters van de te geven trainingen doorvoeren, voor wat betreft tijdstippen, inhoud van de training, trainingsvormen en inzet van de trainers.

7.2 Gebruiker heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.

7.3 Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de partij.

7.4 Bij runningnow betaal je voor je plek om te komen trainen, ongeacht of je ook daadwerkelijk naar de trainingen komt. Contact met runningnow
E-mail: info@runningnow.nl
Tel: 06 52879822
Algemene voorwaarden
Runningnow.nl
Copyright 2021 runningnow

E-mailen
Bellen